Du bist ned aloa

Verse 1:
Manchmoi hod as Lehm, dir z vui aufgehm
Du fuisd di vor unlösbars gstäid, valossn in da groußn Wäid
Und du frogsd di warum, du dir des ohduasd
Frogsd di warum, des imma du sei muasd

Verse 2:
Doch a Lösung bleibt aus, de Frong vahoin im Wind,
In dem ma säiddn grod de Antwort find
Und du siggsd koan, der hoidd wosa vaspricht
Und du siggsd koan Weg zrugg ins Liachd


Chorus:
Du bist ned aloa, wos imma aa bassiad
I bin fia di do, hoidd di fest an mir
Wann imma du woansd, binne der, der zu dir stähd,
De Schuidda an dersd loansd bis as Dunkl vagähd
Du bist ned aloa


Verse 3:
Manchmoi woassd ned weida, moansd es war gscheida,
Oafach aufzuhean, a Woiggn vahuid de Stern
Wenn du wen suachsd der da huifd
Wenn du wen suachsd, der ned frogd wosa schuidd

Verse 4:
Du hossd Angst vor gesdan mehra no vor Moing,
Hossd koa Idee ned, finsd an nix an Gfoin,
Wenn du wen brauchsd, ebban zum rehn
Wenn du wen brauchsd, um schweignd zu vasteh,
Dann binne do,


Chorus:
Wia vorher!!